Sari la conținut

Ghidări

 

Regulamin stereo-hifi.com

§ 1.Postanowienia ogólne

1. Stereo-hifi.com (zwane dalej "Serwisem") jest serwisem ogólnodostępnym działającym pod adresem: stereo-hifi.com.  Integralną częścią Serwisu jest Forum dyskusyjne (zwane dalej "Forum") działające pod adresem: forum.stereo-hifi.com

 2. Niniejszy Regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa zasady wykonywania i korzystania ze świadczonej usługi droga elektroniczną.  Pod pojęciem usługi należy rozumieć możliwość publikacji w serwisie zdjęć, treści słownych i innych danych zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie i obowiązującymi przepisami prawa oraz Netykiety.

 3. Świadczenie usług możliwe jest wyłącznie dla osób mających ukończone 18 lat, które poprzez rejestrację konta wyraziły w ten sposób swoją wolę.

 4. Dane do rejestracji: login (czyli identyfikator użytkownika), nazwa wyświetlana Użytkownika, konto poczty elektronicznej (niezbędne do weryfikacji)  oraz hasło dostępu podaje i określa sam użytkownik w trakcie procesu rejestracji. Weryfikację konta przeprowadza użytkownik i po zalogowaniu może w pełni udzielać się na Forum w zakresie przyznanym danej grupie użytkowników.

   4.1 Zabronione jest wprowadzenie wyświetlanej nazwy Użytkownika w postaci :

-domeny lub

-nazwy podmiotu gospodarczego

-adresu email

-nazwy zawierającej dane osobowe Użytkownika, czyli np. imienia i nazwiska

 Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany wyświetlanej nazwy Użytkownika jak też blokady lub usunięcia konta naruszającego ten zapis.

 5. Egzekwowanie postanowień Regulaminu i opiekę nad sprawnym funkcjonowaniem Serwisu pełnią Administratorzy i Moderatorzy (zwani dalej "Zespołem Moderującym"). Wszelkie uwagi, skargi, zażalenia, propozycje i wnioski należy składać do Zespołu Moderującego poprzez tworzenie wątków w dziale users office/biuro forum , jak też poprzez link KONTAKT znajdujący się na dole strony Forum

6. Niniejszy regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy:

 • Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459);
 • Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219);
 • Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017.880);
 • Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000);
 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1).

7. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia posiadają następujące definicje:

 • Serwis – serwis znajdujący się pod adresem elektronicznym stereo-hifi.com,
 • Użytkownik – posiadająca Konto osoba fizyczna, korzystająca z Serwisu 
 • Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy polegająca w szczególności na udostępnieniu korzystania z Serwisu
 • Rejestracja – czynność polegająca na podaniu wymaganych Danych, w tym danych osobowych,  niezbędnych do założenia Użytkownikowi Konta 
 • Formularz rejestracyjny – elektroniczny formularz służący Rejestracji Usługobiorcy, warunkujący utworzenia Konta i korzystanie z Usług świadczonych w ramach Serwisu;
 • Konto – utworzone i utrzymywane przez Usługodawcę po Rejestracji indywidualne Konto Usługobiorcy w Serwisie stereo-hifi.com, za pośrednictwem którego może on korzystać z Usług świadczonych w ramach Serwisu,
 • Dane – dane Usługobiorcy, w tym dane o charakterze osobowym, przetwarzane w celu świadczenia Usług;
 • Forum – forum internetowe będące częścią Serwisu 
 • Administrator –  osoba zarządzająca Serwisem;

 • Moderator – umocowana przez Administratora osoba odpowiadająca za przestrzeganie zasad korzystania z Forum przez Usługobiorców, której przysługują w związku z tym odpowiednie uprawnienia określone w Regulaminie;

 • Post – każdy wpis dokonywany przez Użytkowników na łamach Serwisu (treść).
 • Gość – osoba korzystająca z Serwisu, nieposiadająca Konta.
 • Strony – Usługodawca i Usługobiorca/Użytkownik.

8. Regulamin niniejszy określa zasady korzystania przez Usługobiorców z Serwisu.  Dokonanie Rejestracji i korzystanie z Usług wymaga zaznajomienia się i zaakceptowania niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu będący jego integralną częścią.

9. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że świadczenie Usług odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych przez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

10. Nazwy handlowe, nazwy, opisy lub znaki towarowe opublikowane na stronach Serwisu podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią, pisemną zgodą uprawnionych. Jakiekolwiek naruszenie przedmiotowych praw przez Użytkownika może skutkować roszczeniami odszkodowawczymi uprawnionych podmiotów.

11. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług Serwisu obejmują posiadanie przez Użytkownika:

 • komputera z dostępem do Internetu;
 • posiadanie konta e-mail;
 • posiadanie przeglądarki internetowej.

12. Korzystając z Serwisu Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

 •  powstrzymania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu;
 •  korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników;
 • powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prawa innych Użytkowników.

13. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jakiekolwiek działanie polegające na próbie destabilizacji Serwisu może zostać uznane za przestępstwo w rozumieniu Kodeksu karnego.

 

§ 2.Zasady korzystania z Serwisu

1.  W celu pełnego korzystania z funkcjonalności Serwisu oraz korzystania z Forum Użytkownik powinien dokonać rejestracji.

2. Przed wypełnieniem formularza rejestracyjnego zamieszczonego w formie formularza elektronicznego na stronie Forum pod adresem: forum.stereo-hifi.com/register Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz stanowiącą jego integralną część Polityką Prywatności. Rejestracja oraz korzystanie z Usług Serwisu warunkowane jest uprzednią akceptacją Regulaminu i Polityki Prywatności. Oświadczenie o akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności składa się drogą elektroniczną poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na stronie internetowej Serwisu. Zaakceptowanie Regulaminu przez Użytkownika oznacza powstanie po jego stronie zobowiązania do respektowania postanowień Regulaminu.

3. Z chwilą prawidłowego wypełnienia Formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie Serwisu i kliknięcia przycisku „Zarejestruj” zostaje dokonana Rejestracja.

4. Po dokonaniu Rejestracji Serwis dostarczy na adres e-mail podany przez Użytkownika potwierdzenie dokonania Rejestracji wraz z linkiem aktywującym Konto.

5. Aktywacja Konta przez Użytkownika polega na kliknięciu w przesłany link. Z tą chwilą pomiędzy Serwisem, a Użytkownikiem zostaje zawarta - na czas nieoznaczony - umowa o świadczenie usług, polegająca na prowadzeniu Konta Użytkownika w ramach Serwisu.

6. Świadczenie usługi, o której mowa w ust. 5 powyżej, rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy.

7.  Rejestracja jest bezpłatna.

8. Korzystanie z serwisu jest dobrowolne i nieodpłatne a dostęp do określonych działów może być ograniczony i uzależniony od statusu użytkownika, czyli przydzielenia go do określonej grupy użytkowników.

 • do określonych grup użytkownik zostaje przydzielony wskutek automatycznych działań serwisu, co jest uzależnione od ilości wprowadzonej przez użytkownika treści (Użytkownik jest przesuwany do grup o coraz większych uprawnieniach w Serwisie) , jak również wskutek dłuższej absencji w Serwisie (brak logowania się w określonym czasie) lub dłuższego okresu niewprowadzania treści w Serwisie następuje przesunięcie do podstawowej grupy o najmniejszych uprawnieniach w Serwisie. Te działania mają na celu podniesienie zaangażowania Użytkowników w działalność Serwisu.
 • o przydziale Użytkownika do specjalnych grup decyduje Zespół Moderujący

9. Użytkownik wprowadza treści do publikacji w serwisie na własną odpowiedzialności. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za w/w treści.

10. Niedozwolone jest publikowanie treści :

 • naruszających lub zagrażających dobrom osobistym osób trzecich
 • wzywających do nienawiści na tle religijnym i wyznaniowym, rasowym i etnicznym, politycznym czy wzywających do przemocy.
 • o tematyce pornograficznej, przekazów reklamowych i zawierających dane osobowe
 • prowokacyjnych, których celem jest wzniecenie agresji i animozji pomiędzy użytkownikami forum
 • naruszające prawa autorskie/majątkowe osób trzecich lub podmiotów
 • zawierających dane osobowe (tekst, grafika, zdjęcia)

11. Serwis zastrzega sobie możliwość usunięcia, korekty, przesunięcia do innego działu tych treści, które naruszają postanowienia Regulaminu i/lub są niezgodne z obowiązującym prawem. Treści te mogą być zachowane jako ewentualny dowód w przypadku wystąpienia organów państwowych o udostępnienie tych danych na podstawie obowiązujących przepisów lub wyroków/postanowień sądowych.

12. Użytkownikowi zamieszczający treści niezgodne z § 2. pkt.10 mogą być przyznane punkty ostrzeżeń, wprowadzona moderacja wprowadzanych treści (zatwierdzanie przez Zespół Moderujący, wyłączenie możliwości zamieszczania treści, okresowe lub trwałe uniemożliwienie korzystania z Serwisu (tzw. ban) a także usunięcie konta.

13. Wprowadzane treści winny być:

 •  napisane poprawną polszczyzną z zachowaniem reguł j. polskiego, zrozumiałe i  z należytą starannością
 • umieszczane we właściwych kategoriach/forach/subforach i nieduplikowane te same lub podobne treści w wielu działach
 • merytoryczne i związane zawartością z tematem 
 •   dla Użytkowników nieposługujących się językiem polskim przyznaje się prawo do publikacji treści w języku angielskim

14. Użytkownik ma prawo do jednego konta. W przypadku wykrycia takiego faktu usuwane są wszystkie konta poza jednym.

15. Użytkownikowi zabrania się destabilizacji działania serwisu, wpływania w jakikolwiek na sposób na jego prawidłowe działanie, a także wpływanie na działania innych systemów teleinformatycznych m.in. poprzez wprowadzanie szkodliwego oprogramowania (np. wirusy, exploity) lub wysyłania wiadomości zawierających takie dane.

16.Zgodnie z umową o, której mowa w niniejszym paragrafie, Serwis zobowiązuje się do:

 • utrzymywania Konta Użytkownika w Serwisie i umożliwiania korzystania z jego dostępnych funkcji określonych uprawnieniami dla poszczególnych grup Użytkowników
 • umożliwiania zalogowania się na Forum i korzystania z Forum.

17. Po założeniu Konta Użytkownik może korzystać ze wszystkich dostępnych mu funkcji Serwisu, a w szczególności może:

 •  publikować Posty na stronach Serwisu i Forum zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie 
 •  tworzyć listy kontaktów;
 • wysyłać lub odbierać wiadomości od innych Użytkowników
 • dodawać linki do innych stron internetowych;
 • publikować i pobierać pliki zamieszczone w Serwisie w ramach określonych uprawnieniami dla poszczególnych grup Użytkowników

18.   Formularz rejestracyjny zawiera pola oznaczone znakiem "*", których wypełnienie jest niezbędne dla utworzenia Konta.

 

 § 3. Ochrona danych osobowych

1. Dokonując rejestracji w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu realizacji usługi korzystania z Serwisu. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne, albowiem od ich podania uwarunkowana jest możliwość korzystania z niektórych funkcji Serwisu.

2. Przetwarzanie danych będzie odbywać się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), w celu i zakresie określonym w §2 niniejszego Regulaminu.

3.Dane Użytkownika będą przetwarzane do czasu jego rezygnacji korzystania z Serwisu.

4.Użytkownik posiada prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie.

5.Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

6.Dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w zakresie związanym z funkcjonowaniem Serwisu, przedstawionym w §2 ust. 8 niniejszego Regulaminu.

7.Dane osobowe Użytkowników nie będą profilowane.

8.Serwis nie przekazuje, nie sprzedaje, nie użycza oraz nie powierza otrzymanych od Użytkowników danych osobowych innym podmiotom. Przetwarzane dane mogą być przekazane tylko żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

9.Serwis nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

10.Zostaną poczynione wszelkie starania by przetwarzanie otrzymanych danych było zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dane te będą należycie chronione.

11.Administratorem danych osobowych jest Stereo-hifi.com. Dane kontaktowe Administratora: admin@stereo-hifi.com. W imieniu Administratora działa Inspektor Ochrony Danych (w skrócie IOD), do którego należy zwracać się z wszelkimi sprawami dot. danych osobowych. Adres poczty elektronicznej IOD: iod@stereo-hifi.com
 

 

 § 4.Prawa autorskie i prawa pokrewne

1. Użytkownik winien wprowadzać do Serwisu treści własne. Zamieszczając treści obce (korzystając z określonego prawem "Prawa cytatu") winien wyraźnie zaznaczyć cytowaną treść i podać autora cytatu. Zamieszczenie cytatu powinno służyć celowi dyskusji, polemiki czy analizy a nie powinno służyć tylko i wyłącznie zamieszczeniu cytowanej treści.

2. Jeśli w regulaminie jest mowa o "Utworze" to należy rozumieć przez to każdą zamieszczoną przez Użytkownika w Serwisie wypowiedź jego autorstwa, którą można uznać za "utwór" w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu, a zwłaszcza publikacja treści przez Użytkownika, jest jednoznaczna z udzieleniem Serwisowi przez Użytkownika licencji na użytkowanie, publikację i zwielokrotnianie w ramach Serwisu. Zgoda ta jest nieodwołalna i bezterminowa. Serwis nie jest obligowany do publikacji czy rozpowszechniania powierzonych Utworów.

 

                                                                         § 5.Postanowienia końcowe

1. Akceptację postanowień Regulaminu i zobowiązanie do jego przestrzegania Użytkownik wyraża poprzez korzystanie z Serwisu.

2. Serwis dołoży wszelkich starań by jego działanie odbywało się w sposób ciągły.

3. Zespól Moderujący w razie potrzeby będzie pomagać Użytkownikom w rozwiązywaniu problemów związanych z funkcjonowaniem Serwisu stosownie do potrzeb Użytkownika i stosownie do realnych możliwości.

4. Zastrzega się możliwość czasowego lub trwałego zawieszenia funkcjonowania Serwisu. Użytkownikom w tym przypadku nie przysługują jakiekolwiek roszczenia względem Serwisu.

5. Wszelkie zmiany w Regulaminie mogą być zmienione przez Administrację Serwisu a stosowna informacja może pojawić się przy pierwszym logowaniu w Serwisie.

Zalogowanie się traktowane będzie jako akceptacja Regulaminu.

 

 

 

×
×
 • Creează nouă...

Informații Importante

By using this site, you agree to our Termeni de Utilizare Ghidări Politică Intimitate.